Deze website is eigendom van AMOPHAR BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Molenberglei 36 (België). De toegang tot de website www.eyecarecosmetics.be alsook het gebruik van de inhoud ervan, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Het feit deze website te openen en erin te navigeren houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud.
AMOPHAR BV is bereikbaar via telefoon op het nummer +32 (0)3 451 26 88  of via e-mail op volgend adres: info@amophar.be.
Onderstaande gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Van zodra deze wijzigingen online geplaatst zijn, worden ze verondersteld aanvaard te zijn door de internetgebruikers.

Ontwerp – Hosting – Foto’s

Redactie en publicatie: Maxime Costa

Ontwerp/ontwikkeling/grafische vormgeving: Next Level Com, 42 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Parijs

Hosting: GANDI SAS, 63-65 boulevard Massena te Parijs 75013 FRANKRIJK, RCS 423 093 459 PARIJS

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website (software, teksten, beelden, geluiden, knowhow en meer algemeen eender welke type gegevens) is beschermd door de wet op de intellectuele eigendom. De gehele of gedeeltelijke weergave en/of reproductie van de website in welke vorm ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorgaande toestemming van AMOPHAR BV en houdt een inbreuk in die strafrechtelijk vervolgd wordt op basis van de artikels L. 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor de databanken die op de website www.eyecarecosmetics.be staan, die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende rechtsbescherming van databanken in de wet op de intellectuele eigendom. De merken en logo’s op de website www.eyecarecosmetics.be behoren toe aan AMOPHAR BV of derden. De gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie van deze merken en/of logo’s is strikt verboden, zoals bepaald in artikel L.713-2 van de wet op de intellectuele eigendom, tenzij voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van AMOPHAR BV of van de betreffende rechthebbende van de merken of logo’s.

Privacybeleid

Conform de bepalingen van de wet op informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, maakt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens verkregen via de website het voorwerp uit van een verklaring bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). De gebruiker wordt meegedeeld dat, conform het artikel 27 van de wet op informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de gegevens die hij meedeelt via de formulieren op de website www.eyecarcosmetics.be noodzakelijk zijn om aan zijn verzoek te kunnen voldoen en bestemd zijn voor AMOPHAR BV, dat instaat voor de verwerking ervan in het kader van administratieve, commerciële en/of marketingdoeleinden. De gebruiker beschikt over het recht op inzage, wijziging en rechtzetting van de gegevens die hem betreffen, en dit d.m.v. een schrijven aan AMOPHAR BV, Molenberglei 36-2627 Schelle België - info@amophar.be. De gebruiker wordt meegedeeld dat tijdens zijn bezoek aan de website www.eyecarecosmetics.be een cookie automatisch geïnstalleerd kan worden in zijn browsersoftware. De persoonsgegevens betreffende de gebruiker zijn bestemd voor AMOPHAR BV dat alles in werking zal stellen om de daaruit voortvloeiende databestanden vertrouwelijk te houden en te beveiligen. Indien u geen berichten wenst te ontvangen vanwege AMOPHAR BV, gelieve dit te melden door het bedrijf te contacteren via e-mail: info@amophar.be.

Inhoud van de website

De informatie vermeld op de website www.eyecarecosmetics.be is louter indicatief. AMOPHAR BV doet er alles aan om de website up to date te houden, maar kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie verspreid via de website. Het bedrijf kan evenmin de conformiteit van deze informatie garanderen met de toepassing ervan door de internetgebruiker. Bijgevolg erkent de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. De producten en aanbiedingen die worden voorgesteld op de website www.eyecarecosmetics.be zijn niet noodzakelijk in elk land verkrijgbaar.

Technische werking van de website

De website van AMOPHAR BV is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk. De toegang tot de website kan bij eenvoudig besluit van AMOPHAR BV geheel of gedeeltelijk worden onderbroken of geschort in geval van overmacht, technische storingen, storingen in het telecommunicatienetwerk, onderhoudswerken of alle andere mogelijke oorzaken. De website kan gewijzigd worden of updates ondergaan zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker van de website www.eyecarecosmetics.be is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.
AMOPHAR BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of bijzondere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website www.eyecarecosmetics.be of andere websites die eraan gelinkt zijn noch voor elke vorm van financiële of commerciële schade, verlies van programma’s of gegevens in het informaticasysteem van de gebruiker.

Links naar andere websites

De website www.eyecarecosmetics.be kan links naar andere websites bevatten, meer bepaald links naar websites van partners van AMOPHAR BV. Het plaatsen van links naar deze websites werd vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd. Het bestaan van deze links impliceert op geen enkele wijze de controle noch goedkeuring door AMOPHAR BV van de inhoud van deze pagina’s waardoor AMOPHAR BV in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de websites, waartoe de gebruikers van www.eyecarecosmetics.be toegang krijgen via deze links. Het plaatsen van een link naar de website www.eyecarecosmetics.be is onderworpen aan een voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van AMOPHAR BV. Dit akkoord kan op eender ogenblik door AMOPHAR BV ingetrokken worden, zonder dat deze laatste zijn beslissing daarover moet toelichten.

Rechtspraak

De website en de inhoud ervan zijn gemaakt in overeenstemming met de regels die in België gelden. De website en de inhoud ervan zijn dus onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwistingen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Cookies

Deze rubriek is gewijd aan het beheer van de navigatie-informatie die verwerkt wordt wanneer u de website www.eyecarecosmetics.be (de “website”) bezoekt. Bij de raadpleging van de website is het mogelijk dat er informatie over de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone enz.) op de site geregistreerd worden in de “Cookies”-bestanden die geïnstalleerd zijn op uw terminal, onder voorbehoud van de keuzes die u zou hebben gemaakt met betrekking tot de Cookies en die u altijd kunt wijzigen. Deze rubriek vervolledigt onze wettelijke bepalingen.